Ubezpieczenia dla Firm

Pakiet ubezpieczeń, których głównym celem jest ochrona majątku firm. Dzięki elastycznej konstrukcji zakres ubezpieczeń może objąć ochronę majątku i poszczególnych działań firm, zarówno tych o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i tych, które dopiero rozpoczynają swoją działalność.

 

W zakresie ubezpieczenia mamy:
– Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
– Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk („all risk”)
– Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu
– Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
– Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
– Ubezpieczenia obowiązkowe (zawodowe)
– Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( NNW ) dla firm
– Gwarancje kontraktowe (wadium, dobre wykonanie kontraktu, usunięcie wad i usterek, zaliczka)
Ubezpieczenie flot samochodowych

 

Ubezpieczenie majątku firmy chroni: mienie (budynki i budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne , gotówkę, mienie osób trzecich, mienie pracownicze) od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku(rozboju), aktów wandalizmu oraz od odpowiedzialności cywilnej.

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej firmy chroni podmiot gospodarczy przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim ( szkoda osobowa i rzeczowa) będące następstwem czynu niedozwolonego ( odpowiedzialność cywilna deliktowa) oraz powstała na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ( odpowiedzialność cywilna kontraktowa) w związku z prowadzoną działalnością.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodu.
Na niektóre grupy zawodowe został narzucony obowiązek ubezpieczenia OC zawodu. Do takich grup należą między innymi: lekarze, adwokaci, radcy prawni, architekci, pośrednik w obrocie nieruchomości, agent ubezpieczeniowy, broker, rolnik z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, zarządcy nieruchomości.

Jako pracodawca możesz także wykupić pracownikom grupowe ubezpieczenie na życie (lub umożliwić im za swoim pośrednictwem przystąpienie do takiej grupy). Ochrona w grupowym ubezpieczeniu na życie obejmuje między innymi:

– zgon ubezpieczonego
– zgon ubezpieczonego w wyniku NNW lądowego, wodnego, lotniczego
– trwały i całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w wyniku NNW
– trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW

– pobyt ubezpieczonego w szpitalu
– ciężkie zachorowania ubezpieczonego
– zgon współmałżonka ubezpieczonego
– urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
– zgon rodziców , teściów ubezpieczonego
– poddanie się operacji chirurgicznej

Korzyścią dla pracodawcy jest lepsze postrzeganie firmy przez pracownika oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa. Pracodawca, opłacający pracownikowi składki na ubezpieczenie grupowe na życie, w razie jego śmierci jest zwolniony z obowiązku wypłacenia jego rodzinie odprawy pośmiertnej (art. 93 § 7 Kodeksu pracy. § 7. Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w § 4, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i 6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.)