Ubezpieczenia Rolne

Rolnik zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczeń:

1. Budynków rolniczych – wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
2. odpowiedzialności cywilnej rolnika

Do ww. ubezpieczeń są zobowiązani przystąpić rolnicy, którzy posiadają lub współposiadają gospodarstwo rolne. (1 ha fizyczny)
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego zapewnia podstawową ochronę przed skutkami zdarzeń losowych. Ich katalog liczy 13 pozycji(ogień, huragan (24m/s), powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu (85%), piorun, eksplozja, obsunięcie się ziemi (zapadanie i usuwanie), tąpnięcie, lawina, upadek statku powietrznego)

Pamiętaj! Ubezpieczenie budynków nie obejmuje ruchomości czy stałych elementów mieszkalnego budynku rolniczego. Jeśli chcesz mieć kompleksową ochronę skorzystaj z dobrowolnego ubezpieczenia mienia rolniczego.
Dodatkowym uzupełnieniem ochrony ubezpieczeniowej dla rolników jest opcja ubezpieczenia zwierząt hodowlanych, oraz maszyn rolniczych.
Ubezpieczenie OC rolnika pozwala Państwu zniwelować straty finansowe powstałe na wskutek wyrządzenia szkody osobom trzecim np. w związku z wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.