Ubezpieczenie na Życie

W ofercie mamy także grupowe ubezpieczenia na życie.
Grupowe ubezpieczenie na życie jest dobrym zabezpieczeniem życia i zdrowia, pracowników, członków ich rodzin oraz możliwość gromadzenia środków na przyszłość.
Ubezpieczenie na życie zabezpieczy finansowo bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Wpłacone pieniądze pozwolą spłacić zobowiązania: kredyty, pożyczki, podatki spadkowe, zorganizować pogrzeb i będą wsparciem finansowym dla najbliższych.

Możesz także zapisać się do grup otwartych.

Ochrona obejmuje między innymi:

– zgon ubezpieczonego
– zgon ubezpieczonego w wyniku NNW lądowego, wodnego, lotniczego
– trwała i całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w wyniku NNW
– trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW

– pobyt ubezpieczonego w szpitalu
– ciężkie zachorowania ubezpieczonego
– zgon współmałżonka ubezpieczonego
– urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
– zgon rodziców , teściów ubezpieczonego
– poddanie się operacji chirurgicznej

Korzyścią dla pracodawcy jest lepsze postrzeganie firmy przez pracownika oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa. Pracodawca, opłacający pracownikowi składki na ubezpieczenie grupowe na życie, w razie jego śmierci jest zwolniony z obowiązku wypłacenia jego rodzinie odprawy pośmiertnej (art. 93 § 7 Kodeksu pracy. § 7. Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w § 4, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i 6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.)